ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

30 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในหัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดย

ฉีดวัคซีเข็มที่ 2

29 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 Astrazeneca เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลแพร่

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

27 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอ

การประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษาที่เทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบการประ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์
นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 10/2564  เพื่อหารือข้อราชการและขับเคลื่อนนโยบายจาก สพฐ. และนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม Zoom การจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่าย

16 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

คลินิคออนไลน์

14 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงคลินิคออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน