ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

18 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุลรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2670

18 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้แทน สพฐ. กศจ.แพร่ เป็นประธาน การนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2670 สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยผ่านกลไกของ กศจ. ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.

ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

18 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ ห้อง N104 อาคารเทพพงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติอ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโสยีแก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชน โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็น

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

18 สิงหาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน น.ส.พยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายศรายุทธ์ แ

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

18 สิงหาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จังหวัดแพร่ ระหว่าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

16 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จังหวัดแพร่ ระหว่าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการ

ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมาย

16 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธาน

ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการศึกษาดูงาน

16 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการศึกษาดูงาน ความสำเร็จการจัดการศึกษาตามบริบท ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2566

16 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2566 ประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566

15 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมช่อเเฮศรีเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน