ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด

27 ก.พ.2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ.แพร่ พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ.แพร่ ต่อไป 

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

27 ก.พ.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม VDO conference สพป.แพร่ เขต 1

ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้สถานศึกษาขยายผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดความตะหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล  ยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำในการป้องกันและต้านภัยยาเสพติดที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.0

เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเมธัง ฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “Open House 2019 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเมธังฯ” ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู และผู้ปกครอง การแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงความสามารถของนักเรียน ตลาดนัดของผู้ปกครอง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

20ก.พ.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference สพป.แพร่ เขต 1

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

20 ก.พ.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

8 กุมภาพันธ์ 2562 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 โดยในภาคเช้าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย ซึ่งได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปิดประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (โรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.แพร่ เขต 1 และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน