ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2562 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และข้าราชการในกลุ่ม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมพิจารณาลูกจ้างชั่วคราว

1 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เลื่อนขั้นเงินเดือน

25 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คัดเลือกบุคลากร 38ค(2)

22 มี.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวิธีการประเมินผลงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนิติกรชำนาญการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการฯ 

ประชุมวางแผนการอบรม

21 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก สพป.แพร่ เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ชี้แจงควบรวม

20 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม สร้างความเข้าใจให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

18 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 38ค(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 มี.ค.62 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

เยี่ยมสนามสอบ NT

6 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ NT ณ สนามสอบในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เลื่อนขั้นเงินเดือน

28 ก.พ.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล รับชมการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) ณ ห้องประชุม VDO Conference สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน