ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

มอบทุนการศึกษานักเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน จากกองทุนช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สพป.แพร่ เขต ๑  จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมี นายสุเมศวร์  พรหมมินทร์ ผอ.รร.บ้านทุ่งคั๊วะ ร่วมรับมอบและเยี่ยมสวนเกษตรของโรงเรียน

 

สรุปผลการนิเทศกลุ่มยมเหนือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก 12 ประการ

นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านคุ้ม กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ 

คุรุสภาเขต ๑ ประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

นิเทศศรีมูลเรือง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

สัมมนาพัฒนาคุณภาพ กศ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายและวิชาการเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

มอบสารานุกรม

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑  ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์แพร่

รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับโล่รางวัลเขตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) สูงเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ และรับเกียรติบัตรเขตที่มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (KRS : KPI Report System) สูงเป็นอันดับที่ ๘ ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เยี่ยมให้กำลังใจ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ คัดไทย เขียนตามคำบอก และอ่านจับใจความ ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รักษ์ภาษาไทย

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการเรารักษ์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน