ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

สืบสานประเพณี

นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสลากหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อธำรงรักษา สืบสานประเพณีพื้นบ้านเมืองแพร่ ในด้านความกตัญญูกตเวทีและความปรองดอง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

นายสุขุม  กันกา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

กำลังใจ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี นายเชษฐา สยนานนท์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องพักรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต ๓๗ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๓๗

มอบเงินช่วยเหลือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุรถพ่วง ๑๘ ล้อเสียหลักพุ่งชนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ได้รับบาดเจ็บโดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่และคณะครูร่วมรับมอบ

พิจารณางบปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิจารณาดำเนินการ

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่และคณะครู ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่นักการภารโรงผู้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านนายสำราญ  สติมั่น 

ครูสอนคอมพิวเตอร์

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสัมมนาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน