ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ติดตามความก้าวหน้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

ประชุมครูแนะแนว

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 มีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินงาน

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ รร.อนุบาลแพร่ มีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจ และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

อ่านอุ่นรัก

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่ครอบครัวปฐมวัยในสถานศึกษาด้วยนิทาน "อ่านอุ่นรัก"โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายสมภพ มุ้งทอง ประธานเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร กล่าวรายงาน

ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาธิการภาค 16 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลกา

นิเทศเครือข่ายช่อแฮนาจักร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร โดยมี ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมฯ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (บ้านคุณธรรม)โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว วัดแม่ทะ บ้านดงเจริญ บ้านสันปู่สี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยมีนายวินัย รักพงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองเสี้ยว กล่าวรายงาน

รณรงค์ประชามติฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ่เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 (Big Day) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน