ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

มอบเกียรติบัตร

22 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายปฐมพงษ์ คำเขิน และ เด็กชายปัญญากร บุญเทพ นักเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

22 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ผ่านช่องทางออนไลน์ OBEC Channel

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ผ่านช่องทางออนไลน์ OBEC Channel ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ

การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมxระชุม และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายศุภโชค วัลภาชัย และ เด็กชายธนพัฒน์ ขันทรง นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Online OBEC Channel เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 8/2565

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 มีวาระสำคัญในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสังกัด สพม.และสพป. โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

คัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

20 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.

พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

20 กันยายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

มอบเกียรติบัตร

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงเวโรนิกา โบลุล่า นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน