ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สพป.แพร่ เขต 1 “1 ดี มี 3 สู่ 2 สร้าง 4 ประกัน”

9 กรกฎาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สพป.แพร่ เขต 1 “1 ดี มี 3 สู่ 2 สร้าง 4 ประกัน” โดยมี นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตัวแทนกลุ่มงานในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567

9 กรกฎาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รองผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทางการลูกเสือ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนต่อกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รับมอบทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

8 กรกฎาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 และเตรียมส่งมอบให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ต่อไป โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2567

5 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดแพร่

4 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดแพร่ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบ

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอริศรา จันทยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านแม่พร้าว โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) โรง

ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เป็นทุนให้กับ

ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ติดตามโครงการ sofe power คีตะมวยไทย ติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" โครงการอาหารกลางวัน การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ติดตามโครงการ sofe power คีตะมวยไทย ติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" โครงการอาหารกลางวัน การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2567

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2567 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน