ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน ในสังกัด

7 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฏา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายปพณ หม้อกรอง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลศ (Best Practice)

7 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลศ (Best Practice) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และข้

ประชุมการเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุลรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผ่ายระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom ณ ห้องกระดังงาสำนักงานเขตพ

การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม

6 กันยายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

การพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

6 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กออทิสติกระดับรุนแรงและยากจนหรือเด็กพิการระดับรุนแรงประเภทอื่นๆ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ อาคารพิริยาทร โดยมีนายดวงเดช ผาดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566

6 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566 ประจำวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

5 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ มีนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม โดยมีครูปฐมวัย ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมอบรม

การประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดนมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

ต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

4 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในการออกเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยมีนายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินการที่ผ่านมา
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่

4 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญของเครือข่ายการจัดการศึกษากับความร่วมมือการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดแพร่"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน