รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับโล่รางวัลเขตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) สูงเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ และรับเกียรติบัตรเขตที่มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (KRS : KPI Report System) สูงเป็นอันดับที่ ๘ ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

รูปภาพ: