ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

รูปภาพ: