ประกวดระเบียบแถว

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ มีลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

รูปภาพ: