ปลูกป่า

น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูงเพื่อพลิกฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำยมจังหวัดแพร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมตะวันตก หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

รูปภาพ: