ติดตามและประเมินผล

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามและประเมินผล สพฐ. มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ ผอ.ร.ร.ร้องกวางจันทิมาคม และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพ: