ประกวดระเบียบแถว ลส.

นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: