อบรมปฐมวัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ เป็นเจ้าของโครงการ และ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: