แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นางดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ: