เรื่อง ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เว็บไซด์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เว็บไซด์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558