การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ร.ร.บ้านแม่หล่าย รร.วัดทุ่งล้อมโดยมี นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์  นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมนิเทศ

รูปภาพ: