จัดสภากาแฟ

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ร่วมกันจัดสภากาแฟ  เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อย่างไม่เป็นทางการของภาคราชการ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

รูปภาพ: