รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายสุกิจ  ยาพรม นายเชษฐา  สยนานนท์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นางศุภมาส สินมณี นายสมศักดิ์  อภัยกาวี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต ๑ รดน้ำดำหัวและขอพร”ปี๋ใหม่เมือง”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: