สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์

รูปภาพ: