สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 2551

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประเมินหลักสูตร โดยขอให้ นำเสนอข้อความที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรต่อไปโรงเรียนสามารถเข้าไปกรอกแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์   http://cs.curriculum51.net/     โดยใช้ รหัสโรงเรียน ตามระบบการรายงานจุดเน้น TripleA ทั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนเลือกผู้ตอบแบบ  ดังนี้

1. ตัวแทนครูผูู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนละ  2 คน (ตัวแทนครูที่สอน ป 1-3 และ ป 4-6 ) 

2. ตัวแทน ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน  (ตัวแทนครูที่สอน ป 1-3 ป 4-6 และ ม.1-ม3 )

3. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรอง ฯ ฝ่ายวิชาการ 1 คน

4 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ 1-2 คน