แจ้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 โรง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รับฟังนโยบายผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามรายชื่อดังแนบฯ รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน www.plan.obec.go.th ในวันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

หรือทาง 

http://www.obectv.tv/

www.plan.obec.go.th 

http://210.246.189.120/ 

http://210.246.188.59/live/

http://202.143.174.50/live/

สิ่งที่แนบมาด้วย: