ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานวิชาการ ของนายประชา วังรัตนสมบัติ เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  บทคัดย่อ