ผลงานวิชาการ ของนางสาวโสภิต แก้วมงคล เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด"แพร่เมืองงาม" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ร.ร.เทศาบาลวัดเหมมืองแดง บทคัดย่อ