ผลงานวิชาการ ของนางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฏหมายเพ่งและพาณิชย์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง  บทคัดย่อ