ผลงานวิชาการ ของนางโสภา ปัญญาใส การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม ของนางโสภา  ปัญญาใส   บทคัดย่อ