ประกันเอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ และคณะกรรมการ ร.ร.พาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ หารือแนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ร.ร.เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: