ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  นายกนก  อยู่สิงห์  นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์  นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

รูปภาพ: