สืบสานประเพณี

นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสลากหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อธำรงรักษา สืบสานประเพณีพื้นบ้านเมืองแพร่ ในด้านความกตัญญูกตเวทีและความปรองดอง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

รูปภาพ: