ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดร่องเย็น ของ ผอ.ระมัย ฟุ่มเฟื่อย  บทคัดย่อ