ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซมปรับปรุงฯ โดยจัดทำ ประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน อ่านต่อ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซมปรับปรุงฯ โดยจัดทำ
ประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และจัดส่งไฟล์เอกสาร ทางE-mail : ch.jaruwan@gmail.com ด้วย

สิ่งที่แนบมาด้วย: