ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของสมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ
ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขนมไทย งานนมัสการพระธาตุปูแจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ สมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ