ต้านยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา(TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: