OBEC AWARDS

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: