แท็บเล็ต ป.๓

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ เป็นวิทยากร

รูปภาพ: