คัดกรองเด็กพิเศษ

คุณโฉมยง  บุตรราช  นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลแพร่ คัดกรองเด็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โดยมี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ คณะครูร่วมคัดกรอง

รูปภาพ: