พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพปแ.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ สพป.แพร่ เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน” โดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน                    จ.ประจวบคิรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: