คัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

20 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม้า/ประธานเครือข่ายการศึกษาพญาพล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายฐิติภัทร์ ฐิตะภัทรพงศ์ นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ นางภัทรรัฎฐ์ ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: