การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน เพื่อให้บุคลากร ยึดมั่นนำหลักคุณธรรมและความโปร่งใส มาปฏิบัติใช้และพัฒนางานเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสืบไป ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: