กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบพบาท หน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเริมคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ของบุคลากร และพบปะบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ บริเวณหน้าเสาธง สนามปฏิญญาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: