ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.ประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.๑๖) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: