ลงพื้นที่กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)

25 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) เพื่่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมี นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: