ข้อสอบกลาง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมวิพากษ์ข้อสอบกลาง วิทยากรโดย ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  ดร.อัคพงษ์  สุขมาตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: