เครือข่าย ร.ร.สุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

รูปภาพ: