ประกวดรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

23 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลสำหรับครูผู้สอน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: