พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นที่ 23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 รางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การบริการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะทำงานอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้ร่วมพัฒนางานทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ระดับ AA(ยอดเยี่ยม) คะแนน 96.78 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ระดับ AA(ยอดเยี่ยม) คะแนน 96.89  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: