พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โครงการโรงเรียนสุจริต

9 สิงหาคม 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินโครงการและเป็นวิทยากรให้แก่ครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบ ประจำโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: