พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียนใน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผานางคอย กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ และกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี โรงเรียนละ 1-2 คน

รูปภาพ: