การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: