การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนอีกครั้งก่อนนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 1 ต่อไป 

รูปภาพ: