พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง